تاکنون ۷ هزار اثر تاریخی در کرمان شناسایی شده است

به گزارش کوهبنان امید ، حمید روحی  در جلسه کارگروه میراث فرهنگی این شهرستان اظهار داشت: تاکنون ۷ هزار اثر تاریخی در کرمان شناسایی

بیشتر