بیماران دیالیزی شهرستان کوهبنان را دریابید.

شنیدم دستگاه دیالیز و برخی از تجهیزات آن خریداری شده . از فرماندار محترم، نماینده محترم مجلس، مدیر محترم شبکه بهداشت

بیشتر