برگزاری رزمایش معدنی ایثار در معدن اصلی (پابدانا)

به گزارش کوهبنان امید ، با حضور فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان ،جمعی از فرماندهان نظامی ،مسول معدن اصلی پابدانا

بیشتر