شروع تصویر برداری فیلم مستند بلند افزاد ،از واقعیت تا خیال در کوهبنان

به گزارش کوهبنان امید، تصویربرداری فیلم مستندبلند،افزاد،ازواقعیت تاخیال،درشهرستان کوهبنان  آغاز گردید.   این فیلم شرحی است برماجرای سفرچندساله خانم دکتر،آن،سوفی

بیشتر

مستند سازی از دو امامزاده شاخص در کوهبنان آغاز شد

مستند سازی از دو امامزاده شاخص در  شهر کوهبنان  با هدف معرفی ظرفیتهای زیارتی و سیاحتی کوهبنان  با همکاری اداره

بیشتر