فرماندار کوهبنان -۴۷۰میلیارد ریال کلنگ زنی و افتتاح پروژه در کوهبنان

فرماندار کوهبنان گفت : امسال ۴۷۰میلیارد ریال کلنگ زنی و افتتاح پروژه ها را داریم که می تواند در پویایی

بیشتر