شروع تصویر برداری فیلم مستند بلند افزاد ،از واقعیت تا خیال در کوهبنان

به گزارش کوهبنان امید، تصویربرداری فیلم مستندبلند،افزاد،ازواقعیت تاخیال،درشهرستان کوهبنان  آغاز گردید.   این فیلم شرحی است برماجرای سفرچندساله خانم دکتر،آن،سوفی

بیشتر